ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ NETTV PLUS SERVICE

Καλώς ήλθατε

Το NetTV Plus είναι μια συνδρομητική υπηρεσία που παρέχει στους Συνδρομητές πρόσβαση στη διαδικτυακή πύλη του NetTV Plus και / ή τις σχετικές εφαρμογές για την προβολή περιεχομένου πολυμέσων μέσω του Διαδικτύου. Πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε παραγγελία ή / και πρόσβαση στην υπηρεσία, συμφωνείτε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχτεί τους Γενικούς Όρους αυτούς και τις Προϋποθέσεις σχετικά με την αγορά συνδρομής, εξοπλισμού και χρήσης της υπηρεσίας «NetTV Plus» που προσφέρεται από τη EON TV International Ltd, με έδρα τη Νικοσια ΤΚ 2415, Κύπρου συσταθείσα με αριθμό φορολογικού μητρώου ΕΕ CY10305830J (εφεξής NetTV Plus). Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις ρυθμίζουν τις συμβατικές σχέσεις μεταξύ της NetTV Plus και εσάς ως Συνδρομητή, καθώς και τα αμοιβαία δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν με την παροχή υπηρεσιών NetTV Plus, συνεπώς παρακαλείσθε να τους διαβάσετε προσεκτικά.

Μεταγενέστερες αλλαγές στους Γενικούς Όρους και τις Προϋποθέσεις θα δημοσιεύονται εγκαίρως (έως και 30 ημέρες νωρίτερα) στον ιστότοπο nettvplus.com. Εάν οι αλλαγές μεταβάλλουν σημαντικά τους όρους υπό τους οποίους ξεκίνησε η συνδρομή κατά τρόπο που είναι ουσιωδώς δυσμενής για τον συνδρομητή, ο συνδρομητής δύναται να υποβάλει ένσταση πριν από την εφαρμογή των όρων και στην περίπτωση αυτήν οι αλλαγές δεν θα ισχύουν για το υπόλοιπο της περιόδου συνδρομής.

Με τη συνέχιση της χρήσης της υπηρεσίας μετά την έναρξη ισχύος των αλλαγών, θεωρείται ότι ο συνδρομητής συμφωνεί με τις συγκεκριμένες αλλαγές. Οι αλλαγές που είναι αποκλειστικά υπέρ του Συνδρομητή, θα εφαρμοστούν χωρίς καθυστέρηση και στην περίπτωση αυτήν οι προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου δεν ισχύουν.

1. Περιγραφή της Υπηρεσίας

Η υπηρεσία NetTV Plus περιλαμβάνει πρόσβαση στην διαδικτυακή πύλη / τις εφαρμογές για την παρακολούθηση περιεχομένου σε ψηφιακή μορφή, μέσω των δυνατών μεθόδων μετάδοσης σε υποστηριζόμενες συσκευές, πάντοτε σύμφωνα με την προσφορά που είναι πάντα διαθέσιμη στο www.nettvplus.gr (εφεξής ο ιστότοπος) και ισχύει για μια συγκεκριμένη περιοχή. Η χρήση της υπηρεσίας NetTV Plus επιτρέπεται στον Συνδρομητή που καλύπτει τις τεχνικές απαιτήσεις για την υπηρεσία NetTV Plus και ο οποίος κατά τη χρήση της υπηρεσίας παρέχει μέσω του παρόχου Διαδικτύου του σταθερή ροή Διαδικτύου μεγαλύτερη από 5 Mb / s, καθώς επίσης και μόντεμ / δρομολογητή (router) με μία ελεύθερη θύρα LAN. Η NetTV Plus είναι νομικά και συμβατικά ανεξάρτητη από τη σχέση που υφίσταται μεταξύ του Συνδρομητή και του Παρόχου Υπηρεσίας Διαδικτύου. Η NetTV Plus δεν φέρει ουδεμία ευθύνη σε καμία περίπτωση για τυχόν όρους που επιβάλλονται από τον εν λόγω Πάροχο Υπηρεσίας Διαδικτύου (συμπεριλαμβανομένων των όρων, των τιμών και οποιωνδήποτε άλλων προϋποθέσεων των παρεχόμενων Υπηρεσιών Διαδικτύου).

Η συνδρομητική σχέση βασίζεται στην επιτυχή συμπλήρωση της φόρμας αγοράς μέσω του Ιστοτόπου και στην αποδοχή των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων κατά τη διαδικασία ηλεκτρονικής αγοράς.

Ένα ενδιαφερόμενο άτομο δύναται να καταβάλλει το κόστος της συνδρομής και να καταστεί Συνδρομητής στις εταιρικές εγκαταστάσεις εξουσιοδοτημένων συνεργατών και διανομέων, καθώς και μέσω εξουσιοδοτημένων ατόμων (συνεργατών, αγοραστών και άλλων εγκεκριμένων ατόμων), καθώς και μέσω του Κέντρου Επικοινωνίας της NetTV Plus. Η υπηρεσία NetTV Plus είναι διαθέσιμη σε υποστηριζόμενες χώρες σε διαφορετικές γλωσσικές εκδόσεις, μόνο σε ενήλικους ιδιώτες που διαμένουν στις περιοχές αυτές για κάλυψη των προσωπικών τους αναγκών και για μη εμπορικούς σκοπούς. Για περιοχές όπου η Υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη, δεν θα είναι δυνατή η διενέργεια πληρωμής και η χρήση της υπηρεσίας.

2. Προγράμματα συνδρομής

Η προσφορά της υπηρεσίας NetTV Plus αποτελείται από δύο προγράμματα συνδρομής, δηλαδή Εβδομαδιαία, Μηνιαία και Ετήσια Συνδρομή. Ο Συνδρομητής γνωρίζει ότι η τιμή και το νόμισμα της υπηρεσίας ενδέχεται να διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή και σε συνάρτηση με τους σχετικούς φόρους. Καθένα από τα παραπάνω Προγράμματα συνδρομής, καθώς και όλα τα άλλα συνδρομητικά Προγράμματα και οι ειδικές προσφορές που προσφέρονται ή πρόκειται να προσφερθούν στο μέλλον από τη NetTV Plus, δίνουν τη δυνατότητα στον Συνδρομητή να παρακολουθεί το περιεχόμενο του προγράμματος κατά τη διάρκεια της συνδρομής του σύμφωνα με τους παρόντες Γενικούς Όρους και τις Προϋποθέσεις:

  • Μέσω υποστηριζόμενων συσκευών σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους αυτούς και τις Προϋποθέσεις από την περιοχή στην οποία ο Συνδρομητής έχει συνάψει συνδρομητική σχέση.
  • Από οποιαδήποτε περιοχή όπου η υπηρεσία NetTV Plus είναι εμπορικά διαθέσιμη.

Κάθε Συνδρομητής, αποδεχόμενος τους Γενικούς Όρους αυτούς και τις Προϋποθέσεις, ενημερώνεται ότι ορισμένα χαρακτηριστικά της υπηρεσίας εξαρτώνται από την περιοχή στην οποία έχουν πρόσβαση στην υπηρεσία, όπως διαθεσιμότητα περιεχομένου προγράμματος ή διαθεσιμότητα υπηρεσιών τρίτων. Εάν ο Συνδρομητής έχει πρόσβαση στην υπηρεσία από περιοχή διαφορετική από εκείνη στην οποία είχε αρχικά εγγραφεί, ο Συνδρομητής θα συνδεθεί αυτόματα με την έκδοση της υπηρεσίας που είναι διαθέσιμη στην περιοχή στην οποία έχει πρόσβαση στην υπηρεσία, εάν αυτή παρέχεται στη συγκεκριμένη περιοχή.

Η NetTV Plus διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το περιεχόμενο του προγράμματος, τα προγράμματα συνδρομής και τους τιμοκαταλόγους, δυνάμει των οποίων η NetTV Plus δύναται, σε συγκεκριμένες περιόδους και σε όλες ή σε ορισμένες περιοχές, να εισαγάγει, να αλλάξει ή να ακυρώσει ένα πρόσθετο πρόγραμμα συνδρομής.

Πρόσθετα συνδρομητικά προγράμματα και συμπληρώματα συνδρομής

Η NetTV Plus έχει τη διακριτική ευχέρεια να προσφέρει ενίοτε στους Συνδρομητές πρόσθετο περιεχόμενο, υπηρεσίες ή Προγράμματα συνδρομών σύμφωνα με τους όρους πώλησης που καθορίζονται στον Ιστότοπο, υπό την προϋπόθεση ότι η διαθεσιμότητα συγκεκριμένου πρόσθετου περιεχομένου, υπηρεσιών ή προγραμμάτων δύναται να περιορίζεται στους Συνδρομητές που χρησιμοποιούν την Υπηρεσία σε συγκεκριμένη περιοχή.

Η NetTV Plus δύναται, για μια συγκεκριμένη περίοδο, να διαθέσει μια προσφορά σε ορισμένες ή σε όλες τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται με τη μορφή μιας κοινής προωθητικής ενέργειας, γεγονός που θα σήμαινε ότι εκτός από την Υπηρεσία, προσφέρει προς πώληση ή χρησιμοποιεί μια πρόσθετη υπηρεσία τρίτου μέρους. Η χρήση της πρόσθετης υπηρεσίας τρίτου μέρους υπόκειται στους κανόνες των όρων χρήσης που έχουν υιοθετηθεί από το τρίτο μέρος, το οποίο και φέρει τη δική του ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών του. Σας συμβουλεύουμε να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους αυτούς εκ των προτέρων.

Αλλαγή προγράμματος

Εάν ο Συνδρομητής επιλέξει οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα από την προσφορά κατά τη διάρκεια της συνδρομητικής σχέσης, είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει σχετικά τη NetTV Plus. Εάν η NetTV Plus λάβει σχετική ειδοποίηση από τον Συνδρομητή, ο Συνδρομητής θα είναι σε θέση να επιλέξει το υψηλότερο διαθέσιμο Συνδρομητικό Πρόγραμμα αρχής γενομένης από την πληρωμή της πρόσθετης διαφοράς (αναλογικά σε αναλογική βάση) για το νέο επιλεγμένο πρόγραμμα μέχρι τη λήξη της τρέχουσας ενεργούς συνδρομής. Σε περίπτωση επιλογής της αλλαγής στο χαμηλότερο πρόγραμμα, η αλλαγή είναι εφικτή μετά τη λήξη της τρέχουσας περιόδου συνδρομής.

3. Βήματα συνδρομής
Βήμα 1: Επιλογή συνδρομητικού προγράμματος

Ο Συνδρομητής πρέπει να επιλέξει το πρόγραμμα στο οποίο επιθυμεί να εγγραφεί, καθώς και τη διάρκεια της αρχικής συνδρομής.

Σε περίπτωση αυτόματης πληρωμής, η συνδρομή θα χρεώνεται αυτόματα στην αρχή κάθε περιόδου χρέωσης μέχρι να ακυρωθεί από τον Συνδρομητή.

Βήμα 2: Προσωπικά στοιχεία

Ο Συνδρομητής υποχρεούται να παράσχει το σύνολο των απαραίτητων πληροφοριών για την επεξεργασία της πρώτης παραγγελίας:

  • μέσω του Ιστοτόπου: χώρα διαμονής, έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ονοματεπώνυμο, έγκυρο αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση κατοικίας, έγκυρα στοιχεία πληρωμής μέσω διαδικτύου
  • μέσω ενός δικτύου συνεργατών: όλα τα έγκυρα δεδομένα ταυτοποίησης σύμφωνα με τους κανόνες και τους κανονισμούς που ισχύουν για την ταυτοποίηση των προσώπων σε μια συγκεκριμένη αγορά για τη σύναψη συνδρομητικών συμφωνιών.
Βήμα 3: Επιλογή τρόπου πληρωμής

Ανάλογα με την περιοχή, ο Συνδρομητής επιλέγει τον διαθέσιμο τρόπο πληρωμής.

NetTV Plus reserves the right to change the program content, Subscription Plans and price lists, whereby NetTV Plus may, in certain periods and in all or certain territories, introduce, change or cancel an additional subscription plan.

Βήμα 4: Επικύρωση και πληρωμή

Ο Συνδρομητής πρέπει να αποδεχτεί τους Γενικούς Όρους και τις Προϋποθέσεις κάνοντας κλικ στο σχετικό πλαίσιο κατά την πραγματοποίηση διαδικτυακής αγοράς ή υπογράφοντας συμβόλαιο σε περίπτωση άμεσης αγοράς μέσω τοπικού εξουσιοδοτημένου δικτύου συνεργατών. Κάνοντας κλικ στην επιλογή Πληρωμής κατά τη διάρκεια μιας διαδικτυακής αγοράς, ο Συνδρομητής συμφωνεί ότι όλα τα δεδομένα είναι σωστά και εξουσιοδοτεί τη NetTV Plus να χρεώνει αμέσως την υπηρεσία.

Εάν ο Συνδρομητής δεν συμφωνεί με καμία από τις προϋποθέσεις, δεν πρέπει να κάνει κλικ στο αντίστοιχο πλαίσιο ή να υπογράψει τη σύμβαση συνδρομής σε περίπτωση άμεσης αγοράς, πράγμα που σημαίνει ότι η διαδικασία επικύρωσης δεν μπορεί να ολοκληρωθεί και η πώληση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί.

Στην περίπτωση πληρωμών με πιστωτική κάρτα μέσω του Ιστότοπου, ο Συνδρομητής πρέπει να παρέχει έγκυρες πληροφορίες πληρωμής σε έναν πιστοποιημένο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών μέσω του Διαδικτύου, μέσω του οποίου η NetTV Plus διενεργεί τον συγκεκριμένο τύπο πληρωμής. Για την ολοκλήρωση της συναλλαγής, ενδέχεται να απαιτείται από τον Συνδρομητή να εισαγάγει δεδομένα για το σύστημα 3D Secure (όπως ενδεικτικά «Verifed by Visa», «Mastercard Securecode», κ.λπ.). Το κόστος συναλλαγής της τράπεζας ή του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών ενδέχεται να χρεωθεί στον Συνδρομητή σε περίπτωση που αυτό του επισημανθεί κατά τη στιγμή της αγοράς.

Ο Συνδρομητής γνωρίζει ότι η NetTV Plus δεν διατηρεί ευαίσθητα δεδομένα από χρησιμοποιούμενες πιστωτικές κάρτες, αλλά τα διαβιβάζει με ασφάλεια στον πιστοποιημένο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών στο διαδίκτυο με τον οποίο συνεργάζεται.

Βήμα 5: Πρόσβαση στην Υπηρεσία

Μετά την επικύρωση της πληρωμής από τη NetTV Plus, ο Συνδρομητής έχει τη δυνατότητα πρόσβασης στην υπηρεσία σύμφωνα με το επιλεγμένο Πρόγραμμα Συνδρομής μέσω της επιθυμητής συσκευής ή εφαρμογής.

Η πρόσβαση στην υπηρεσία διενεργείται μέσω της ενεργοποίησης της συσκευής από τη NetTV Plus ή με άλλο τρόπο (ανεξάρτητα, μέσω ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης ή ενός εφάπαξ κωδικού) εάν υφίσταται τέτοιος τύπος πρόσβασης.

Ο συνδρομητής ενημερώνεται και αποδέχεται ότι η συνδρομή βασίζεται σε σταθερό τιμολόγιο για την επιλεγμένη περίοδο, οπότε πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ολόκληρο το ποσό της συνδρομής, ανεξάρτητα από το αν και πόσες φορές είχε πρόσβαση στην συγκεκριμένη υπηρεσία. Επομένως, δεν είναι δυνατή η αναλογική επιστροφή του ποσού της συνδρομής. Επιπλέον, δεδομένης της φύσης της παρεχόμενης υπηρεσίας, (δηλαδή ότι η NetTV Plus αρχίζει να παρέχει την υπηρεσία αμέσως μετά την πληρωμή ή / και την ενεργοποίηση της πρώτης συσκευής και στη συνέχεια πριν από το τέλος οποιασδήποτε περιόδου ανάληψης / επιστροφής την οποία ο Συνδρομητής δύναται διαφορετικά να δικαιούται) οι συνδρομητές συμφωνούν ρητά ότι δεν έχουν το δικαίωμα να υπαναχωρήσουν από την υπηρεσία εντός 14 ημερών από την παροχή της υπηρεσίας που προβλέπεται από την Οδηγία 2011/83 / ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών, τα οποία δεν ισχύουν για την υπηρεσία αυτήν. Αυτή η εξαίρεση είναι σύμφωνη με το άρθρο 16 της εν λόγω Οδηγίας, η οποία απαριθμεί τις εξαιρέσεις από το δικαίωμα υπαναχώρησης.

4. Συσκευές

Ο συνδρομητής δύναται να εγγράψει έως και έξι συμβατές συσκευές στον λογαριασμό του που έχουν εγκριθεί αποκλειστικά για ένα νοικοκυριό (το οποίο περιλαμβάνει τα μέλη της οικογένειάς του που ζουν στον ίδιο χώρο). Από τις έξι καταχωρημένες συσκευές, ο Συνδρομητής δύναται να παρακολουθεί την υπηρεσία ταυτόχρονα σε  2 συσκευές, ανάλογα με το ενεργό Συνδρομητικό Πρόγραμμα. Ο συνδρομητής δύναται να αλλάξει τις καταχωρημένες συσκευές σε περιορισμένη συχνότητα (συνήθως μία συσκευή ανά μήνα).

Ο Συνδρομητής γνωρίζει επίσης ότι εάν ξεπεραστεί το όριο ταυτόχρονης προβολής (ανάλογα με το Συνδρομητικό Πρόγραμμα), η περίοδος σύνδεσης στην υπηρεσία που ξεκίνησε προηγουμένως θα τερματιστεί αυτόματα.

Οι υπηρεσίες και το περιεχόμενο που διατίθενται μέσω κάθε συσκευής ενδέχεται να διαφέρουν. Πληροφορίες σχετικά με το ποιες συσκευές είναι συμβατές με εφαρμογές NetTV Plus και ποιοι περιορισμοί υπάρχουν είναι διαθέσιμες ανά πάσα στιγμή στον Ιστότοπο στην ενότητα «Τηλεόραση» ή «Βοήθεια».

Ο Συνδρομητής πρέπει να διασφαλίζει ότι οι συσκευές πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις υλισμικού, συστήματος και λογισμικού, όπως αναφέρεται στον Ιστότοπο και ενημερώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Αξίζει να σημειωθεί ότι το περιεχόμενο δεν μπορεί να μεταφερθεί από μια ενεργοποιημένη συσκευή ή να επιχειρηθεί πρόσβαση στην υπηρεσία ή το περιεχόμενο μέσω οποιουδήποτε μέσου ή συσκευής εκτός από μια συμβατή και καταχωρημένη συσκευή με τον τρόπο που επιτρέπεται ρητά από τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις. Κατά διαστήματα, ο κατασκευαστής της συσκευής ή το λειτουργικό σύστημα της συσκευής ενδέχεται να προβούν σε αλλαγές που περιορίζουν τη χρήση της υπηρεσίας NetTV Plus σε αυτήν τη συσκευή. Εάν συμβεί αυτό, θα προσπαθήσουμε να σας ενημερώσουμε εκ των προτέρων για τις αλλαγές αυτές, αλλά δεν ασκούμε κανέναν έλεγχο επί των κατασκευαστών και ενδέχεται να μην είναι πάντα δυνατή η σχετική ενημέρωση.

Για λόγους ασφαλείας και για την προστασία των δικαιωμάτων των συνεργατών μας, δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση της εφαρμογής σε μια συσκευή στην οποία έχουν αφαιρεθεί ή μπορούν να τροποποιηθούν οι περιορισμοί που περιλαμβάνονται στο λειτουργικό σύστημα (“Jailbreaking”).

Ο Συνδρομητής, ως κάτοχος λογαριασμού, είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια και την ορθή χρήση των ενεργοποιημένων συσκευών του. Εάν γνωρίζετε ή υποψιάζεστε ότι ο λογαριασμός σας χρησιμοποιείται από τρίτα μέρη, ή υποψιάζεστε ή αντιλαμβάνεστε οποιαδήποτε άλλη παραβίαση ασφαλείας, πρέπει να μας ενημερώσετε αμέσως και πρέπει επίσης να διασφαλιστεί ότι τέτοιες συσκευές έχουν αποκλειστεί το συντομότερο δυνατό. Εάν θεωρήσουμε ότι έχει συμβεί ή εάν διαπιστωθεί μέσω ελέγχου ότι έχει συμβεί ή είναι πιθανό να συνιστά παραβίαση ασφαλείας, ενδέχεται να θέσουμε σε αναστολή τον λογαριασμό σας, έτσι ώστε όλες οι ενεργοποιημένες συσκευές να μην είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν κανένα μέρος της υπηρεσίας. Η NetTV Plus διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει πρόσθετη επαλήθευση ή τεκμηρίωση από τον Συνδρομητή σε περίπτωση σύνδεσης πολλών STB ή εφαρμογών SmartTV σε έναν λογαριασμό.

5. Λήξη της Σύμβασης
Λύση μέσω NetTV Plus

Η NetTV Plus δύναται να λύσει τη σχέση με τον Συνδρομητή (ή οποιοδήποτε μέρος αυτού) ανά πάσα στιγμή. Εάν η NetTV Plus λύσει τη σύμβαση με τον Συνδρομητή (ή οποιοδήποτε μέρος αυτού) αφότου ο Συνδρομητής πληρώσει τη συνδρομή για τη χρήση της υπηρεσίας, ο Συνδρομητής θα έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες για το υπόλοιπο της συνδρομητικής περιόδου. Σε κάθε περίπτωση, η NetTV Plus δύναται άμεσα να αναστείλει ή να περιορίσει τη χρήση της Υπηρεσίας ή οποιοδήποτε μέρος των Υπηρεσιών και / ή του Περιεχομένου από τον Συνδρομητή χωρίς επιστροφή χρημάτων ή αποζημίωση εάν:

  • ο Συνδρομητής επιτρέπει σε άλλο άτομο να χρησιμοποιεί υπηρεσίες χωρίς άδεια.
  • ο Συνδρομητής χρησιμοποιεί την Υπηρεσία σε δημόσιο ή σε ανοιχτό χώρο χώρο προσβάσιμο στο κοινό, καταγράφει, αναπαράγει, χρεώνει, προβάλλει δημόσια ή διανέμει με άλλο τρόπο κανάλια ή προγράμματα που είναι διαθέσιμα στο πρόγραμμα συνδρομής
  • ο Συνδρομητής προκαλεί παρεμβολές στο δίκτυο ή παρεμβαίνει στην παροχή υπηρεσιών της NetTV Plus.
  • ο Συνδρομητής χρησιμοποιεί δόλια την υπηρεσία / τις υπηρεσίες.
  • Iο Συνδρομητής παραβιάζει το δικαίωμα βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας της NetTV Plus, κατόχων προγραμμάτων ή τρίτων, καθώς και εάν ο Συνδρομητής παραβιάζει τις διατάξεις των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων αυτών στο σημείο που αφορούν παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων και άλλων σχετικών δικαιωμάτων.
  • η NetTV Plus σταματήσει να παρέχει την υπηρεσία / τις υπηρεσίες.
Ακύρωση από τον Συνδρομητή

Εάν ο Συνδρομητής λύσει τη Σύμβαση κατά τη χρήση ή κατά τη διάρκεια της περιόδου που καλύπτεται από ειδικές προσφορές της NetTV Plus, οπότε ο Συνδρομητής δεν δικαιούται πλέον οποιαδήποτε έκπτωση που είχε κατά τη σύναψη της Σύμβασης και υποχρεούται να πληρώσει τη διαφορά στη NetTV πέραν των οφειλόμενων και εκκρεμών υποχρεώσεων. – για την ληφθείσα έκπτωση σε σχέση με τις συνήθεις τιμές του συνδρομητικού προγράμματος, καθώς και το ποσό των υπόλοιπων μηνιαίων τελών μέχρι τη λήξη της συμφωνηθείσας περιόδου. Σε αυτήν την περίπτωση, η πρόσβαση στην υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη έως τη λήξη της τρέχουσας καταβλημένης συνδρομής. Η λύση από τον χρήστη μπορεί να γίνει μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ή επιστολής.

Λύση συμβολαίου και διαθεσιμότητα υπηρεσιών τρίτων

Με την αποδοχή των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων αυτών, ο Συνδρομητής συμφωνεί ρητά ότι σε περίπτωση λύσης της σύμβασης συνδρομής, ενδέχεται να του απαγορευτεί η πρόσβαση σε μια πρόσθετη υπηρεσία τρίτου μέρους, για την αγορά ή τη χρήση της οποίας του προσφέρθηκε μια κοινή προσφορά.

6. Περιορισμός της ευθύνης

Η πρόσβαση στην υπηρεσία παρέχεται συνεχώς κατά τη διάρκεια της συνδρομής του χρήστη, με εξαίρεση την περιοδική προγραμματισμένη συντήρηση και επισκευή, ενημερώσεις διακομιστή ή έκτακτες διακοπές. Η NetTV Plus ευθύνεται σύμφωνα με τη νομοθεσία για την τροποποίηση, διαταραχή, οριστική ή προσωρινή διακοπή ή οποιαδήποτε καθυστέρηση στη διανομή του σήματος, οποιαδήποτε δυσκολία στη λήψη σημάτων που σχετίζονται με τον τόπο και τις συνθήκες λήψης, εκτός από την περίπτωση ανεπαρκούς εξοπλισμού στον Συνδρομητή, την αποτυχία παροχής στον Συνδρομητή ή τον πάροχο Διαδικτύου του συνδρομητή κίνησης διαδικτύου μεγαλύτερης από τουλάχιστον 5 Mb / s, την αλλαγή ή διακοπή λόγω προβλημάτων με τον πάροχο Διαδικτύου του Συνδρομητή, τυχόν διοικητική, δικαστική ή νομική απόφαση που σχετίζεται με τη NetTV Plus, κακή εγκατάσταση από τον Συνδρομητή ή μη εξουσιοδοτημένη υπηρεσία εξοπλισμού ή την κακή χρήση αυτού από τον Συνδρομητή, αντίθετα με τις διατάξεις των παρόντων Γενικών Όρων.

Η NetTV Plus δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη για καθυστέρηση ή μη εκτέλεση των υποχρεώσεών της βάσει της Σύμβασης Συνδρομής και των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων που προκύπτουν από περιπτώσεις ανωτέρας βίας, καθώς και συμβάντων διαρροής ή ατυχήματος που εκφεύγουν του εύλογου έλεγχου της, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, πυρκαγιάς, σεισμού, πλημμύρας, καταιγίδας, καταστροφής αγαθών που δεν μπορούσε να αποτρέψει η NetTV Plus, πολέμου (είτε κηρυγμένου είτε ακήρυκτου), κατάστασης έκτακτης ανάγκης, ένοπλων συγκρούσεων, τρομοκρατίας, εξέγερσης, αστικών αναταραχών, αποκλεισμού, επιβολής περιορισμών, πράξεων κρατικών αρχών, δολιοφθοράς, απεργίας, φυσικών καταστροφών, διακοπής εργασίας, γενικών κινδύνων, διακοπών ηλεκτροδότησης, καραντίνας, ρύπανσης, εξωτερικών παρεμβολών μετάδοσης.

Λόγω των τεχνικών χαρακτηριστικών του Διαδικτύου, οι χρήστες αναγνωρίζουν ρητά ότι ενδέχεται να αντιμετωπίσουν προβλήματα και / ή δυσλειτουργίες κατά τη σύνδεση / επικοινωνία με την Υπηρεσία παρά τη δηλωμένη ταχύτητα της σύνδεσής τους στο Διαδίκτυο ή τις δοκιμές ταχύτητας που έχουν πραγματοποιήσει προηγουμένως.

Η NetTV Plus δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των προγραμμάτων που μεταδίδονται στα συνδρομητικά προγράμματα στα οποία εγγράφεται ο Συνδρομητής, καθώς και για τη μείωση της ποιότητας του περιεχομένου κάποιου προγράμματος. Η NetTV Plus δεν εγγυάται στον Συνδρομητή ότι ο κάτοχος του προγράμματος δεν θα σταματήσει να μεταδίδει το συγκεκριμένο πρόγραμμα, ούτε ότι η υπηρεσία που έχει πρόσβαση στην υπηρεσία είναι απαλλαγμένη από σφάλματα. Η NetTV Plus δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιά ή παραβίαση δικαιωμάτων που υπέστη άλλος Συνδρομητής ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος ή και ο ίδιος ο Συνδρομητής λόγω κατάχρησης του Συνδρομητή. Ο Συνδρομητής φέρει ευθύνη έναντι της NetTV Plus, άλλων Συνδρομητών και οποιουδήποτε τρίτου μέρους που υπέστη ζημία λόγω της κατάχρησης των υπηρεσιών της NetTV Plus από τον Συνδρομητή. Ως εκ τούτου, ο Συνδρομητής αποδέχεται ότι η προβολή ορισμένων από τα κανάλια ενδέχεται να διακοπεί κατά τη διάρκεια ορισμένων προγραμμάτων ή ότι δεν θα είναι διαθέσιμα, και ότι τέτοιες διακοπές και / ή διαθεσιμότητα των καναλιών δεν παρέχουν στον χρήστη το δικαίωμα επιστροφής χρημάτων ή αποζημίωσης. Εάν ο Συνδρομητής αποφασίσει να αγοράσει ή να χρησιμοποιήσει μια πρόσθετη υπηρεσία τρίτου μέρους λόγω μιας προσφοράς κοινής προώθησης, η NetTV Plus δεν φέρει καμία ευθύνη για την παροχή της υπηρεσίας αυτής και συγκεκριμένα δεν θα επιστρέψει την καταβλημένη συνδρομή σε περίπτωση αναστολής ή λήξης υπηρεσίας τρίτου μέρους.

Η υπηρεσία που παρέχουμε μπορεί επίσης να είναι διαθέσιμη μέσω πλατφορμών τρίτων, οπότε για παράδειγμα η πρόσβαση στην υπηρεσία μπορεί να γίνει μέσω ειδικών πλατφορμών σε συσκευές όπως έξυπνες τηλεοράσεις, έξυπνες φορητές συσκευές ή tablet, έξυπνες κονσόλες για βιντεοπαιχνίδια ή άλλες συσκευές που διαθέτουν το δικό τους περιβάλλον λογισμικού και σύνδεση στο Διαδίκτυο. Οι ιδιοκτήτες των πλατφορμών αυτών υιοθετούν τους δικούς τους όρους χρήσης και φέρουν τη δική τους ευθύνη σχετικά με τη χρήση των υπηρεσιών τους. Σας συμβουλεύουμε να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους αυτούς εκ των προτέρων.

7. Προσωπικά στοιχεία και απόρρητο

Ο Συνδρομητής δεσμεύεται να παρέχει ακριβή και πλήρη στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη δημιουργία συνδρομητικής σχέσης και την εκτέλεση της σύμβασης και να ειδοποιεί αμέσως τη NetTV Plus σε περίπτωση αλλαγής των στοιχείων αυτών. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων και του απορρήτου των χρηστών και των επισκεπτών μας στον Ιστότοπο, και ιδιαίτερα οι κατηγορίες προσωπικών δεδομένων τα οποία επεξεργάζεται η NetTV Plus, η μέθοδος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, η πρόσβαση και η προστασία των προσωπικών δεδομένων ρυθμίζονται από τη Πολιτική απορρήτου της NetTV Plus, η οποία συμπληρώνει τους Γενικούς Όρους αυτούς και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτών. Ο Συνδρομητής πρέπει να αποδεχτεί την Πολιτική απορρήτου του NetTV Plus κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο πλαίσιο κατά την πραγματοποίηση μιας διαδικτυακής αγοράς ή υπογράφοντας συμβόλαιο σε περίπτωση άμεσης αγοράς μέσω ενός τοπικού εξουσιοδοτημένου δικτύου συνεργατών. Σε διαφορετική περίπτωση, η NetTV Plus δεν υποχρεούται να του παράσχει πρόσβαση στην υπηρεσία.

8. Πνευματική ιδιοκτησία

Όλα τα προγράμματα της υπηρεσίας NetTV Plus προστατεύονται από τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλων συναφών δικαιωμάτων και απαγορεύεται κάθε εγγραφή, δημοσίευση, διανομή ή άλλη εκμετάλλευση του προγράμματος για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από την προσωπική οικιακή χρήση από τον Συνδρομητή. Δεν επιτρέπεται η διανομή του σήματος και των προγραμμάτων της προσφοράς σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους προσβάσιμους στο κοινό. Ο Συνδρομητής δεσμεύεται να μην χρησιμοποιήσει με κανέναν τρόπο, άμεσα ή έμμεσα, ή για εμπορικούς σκοπούς, τα προγράμματα που καλύπτονται από τη Σύμβαση Συνδρομής και την προσφορά με τον τιμοκατάλογο, και ιδίως να μην πουλήσει, χρεώσει ή διανείμει σήματα των προγραμμάτων και καναλιών αυτών. Σε περίπτωση που ο Συνδρομητής παραβιάσει την απαγόρευση αυτήν, η NetTV Plus διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει τον Συνδρομητή για οποιαδήποτε τέτοια περίπτωση περαιτέρω διανομής, ανεξάρτητα από την τεχνολογία που χρησιμοποιείται για τη διανομή ή για κάθε μεμονωμένη εμπορική χρήση του προγράμματος και η NetTV Plus θα λύσει μονομερώς τη Σύμβαση συνδρομής και θα απαιτήσει από τον Συνδρομητή αποζημίωση για οποιαδήποτε ζημία, άμεση ή έμμεση, που προκύπτει από τυχόν κατάχρηση του προγράμματος. Η καταβολή αποζημίωσης στη NetTV Plus δεν απαλλάσσει τον Συνδρομητή από την ευθύνη έναντι του κατόχου του προγράμματος ή των κατόχων πνευματικής ιδιοκτησίας, πνευματικών δικαιωμάτων και άλλων συναφών δικαιωμάτων σε περίπτωση δημόσιας προβολής, καταγραφής ή παρόμοιας παράνομης χρήσης εφαρμογών. Ο Συνδρομητής είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιεί την υπηρεσία σε σχέση με τα πνευματικά και άλλα συναφή δικαιώματα της NetTV Plus, των κατόχων προγραμμάτων ή τρίτων μερών. Απαγορεύεται οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση οποιουδήποτε κειμένου, εικόνας, ήχου, βίντεο ή πληροφοριών που διατίθενται στον Συνδρομητή. Ο Συνδρομητής θα είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε παραβίαση των δικαιωμάτων βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας της NetTV Plus, κατόχων προγραμμάτων ή τρίτων, καθώς και για οποιαδήποτε άλλη παράνομη συμπεριφορά, και ο Συνδρομητής δεσμεύεται να απαλλάσσει και να προστατεύει τη NetTV Plus έναντι τυχόν νομικές συνέπειες που ενδέχεται να εγείρει η παραβίαση των δηλωμένων δικαιωμάτων και η παράνομη συμπεριφορά του Συνδρομητή. Ο Συνδρομητής είναι ιδιαίτερα υποχρεωμένος να αποτρέπει τα παιδιά και τους νέους, ιδίως τα μέλη της οικογένειάς του, να έχουν πρόσβαση σε περιεχόμενο προγράμματος που δύναται να βλάψει την ηθική, τη σωματική ή διανοητική ανάπτυξη των παιδιών και των νέων.

9. Υποστήριξη πελατών

Ο Συνδρομητής δύναται να λάβει ανά πάσα στιγμή λεπτομερείς πληροφορίες για την υπηρεσία NetTV Plus και τα χαρακτηριστικά της υπηρεσίας και της προσφοράς στον ιστότοπο στην ενότητα «Βοήθεια» ή καλώντας έναν από τους τηλεφωνικούς αριθμούς υποστήριξης πελατών. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η Εξυπηρέτηση Πελατών μπορεί να παρέχει ευκολότερη υποστήριξη και βοήθεια, με τη συγκατάθεση του Συνδρομητή, χρησιμοποιώντας ένα απομακρυσμένο εργαλείο για να αποκτήσει πρόσβαση στον υπολογιστή του Συνδρομητή. Σε περίπτωση διένεξης μεταξύ των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων αυτών και των πληροφοριών που παρέχονται από την υποστήριξη πελατών ή από εξουσιοδοτημένο συνεργάτη και τμήματα της Ιστοσελίδας, υπερισχύουν οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις.

10. Μέθοδος παράδοσης για τιμολόγια συνδρομής

Με την παρούσα Σύμβαση, ο Συνδρομητής επιβεβαιώνει και αποδέχεται ότι τα τιμολόγια συνδρομής, ανάλογα με τη μέθοδο ταχυδρομείου πληρωμής, λαμβάνονται απευθείας στο σημείο πώλησης, μέσω ταχυδρομείου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατόπιν αιτήματος του Συνδρομητή και η συνδρομή κοινοποιείται μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συσκευών στις οποίες παρακολουθεί το πρόγραμμα. Ο Συνδρομητής υποχρεούται να ενημερώνει εγκαίρως τη NetTV Plus για την αλλαγή δεδομένων της χώρας διαμονής του, καθώς και για την αλλαγή της έγκυρης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και του κινητού ή σταθερού τηλεφώνου του. Η NetTV Plus θα αρχίσει να χρησιμοποιεί τα νέα στοιχεία χρέωσης και τις επικοινωνίας εντός 14 ημερών από τη λήψη των σχετικών ειδοποιήσεων. Η NetTV Plus δεν είναι υπεύθυνη για την λήξη της συνδρομής ή την αποτυχία ειδοποίησης για τη λήξη της, εάν ο συνδρομητής δεν την ειδοποίησε εγκαίρως για να αλλάξει τις παραπάνω πληροφορίες.

11. Καταγγελία συνδρομητή και επίλυση διαφορών

Για το σύνολο των πληροφοριών, παραπόνων ή ερωτήσεων που σχετίζονται με τη χρήση της υπηρεσίας NetTV Plus, ο Συνδρομητής πρέπει να επικοινωνήσει με την Εξυπηρέτηση Πελατών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή καλώντας έναν από τους τηλεφωνικούς αριθμούς εξυπηρέτησης συνδρομητών. Η NetTV Plus πρέπει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να απαντήσει εντός εύλογου χρονικού διαστήματος σε παράπονα, αιτήματα πληροφοριών και ερωτήσεις από συνδρομητές. Ο Συνδρομητής γνωρίζει και αναγνωρίζει ότι, σε περίπτωση τεχνικής βλάβης που σχετίζεται με τον εξοπλισμό που έχει ενεργοποιήσει, σε καμία περίπτωση μια τεχνική βλάβη δεν μπορεί να αποδοθεί στη NetTV Plus και, ως εκ τούτου, σε καμία περίπτωση ο Συνδρομητής δεν μπορεί να διεκδικήσει επιστροφή χρημάτων.

Η NetTV Plus δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές εάν ο Συνδρομητής υποβάλει καταγγελία σχετικά με την παρεχόμενη υπηρεσία, δηλαδή την ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας, εάν η ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας είναι χαμηλότερη από την προβλεπόμενη ή τη συμβατικώς συμφωνηθείσα για αντικειμενικούς λόγους που δεν μπορούσαν να προβλεφθούν, να αποφευχθούν ή εξαλειφθούν (ανωτέρα βία), εγκαίρως ανακοινωθέντα έργα για τη συντήρηση δικτύων και υπηρεσιών σε κατάλληλες χρονικές περιόδους για τις περιστάσεις. Πρέπει να επιδιώκεται η φιλική επίλυση από τα συμβαλλόμενα μέρη όλων των πιθανών διαφορών ή παρεξηγήσεων που προκύπτουν από τους Γενικούς Όρους αυτούς και τις Προϋποθέσεις, και εάν δεν το πράξουν, θα παραπεμφθούν προς επίλυση σε δικαστήριο στην Κύπρο ή από ένα από τα δικαστήρια κοντά στην κατοικία του Συνδρομητή που θα επιλεχθεί από τη NetTV Plus.

Οι παρόντες Γενικοί Όροι και οι Προϋποθέσεις διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία της Κύπρου. Οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις δεν περιορίζουν τα δικαιώματα προστασίας των καταναλωτών από τα οποία ενδέχεται να επωφελείσθε, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους της χώρας διαμονής του Συνδρομητή.

12. Άλλα δικαιώματα και υποχρεώσεις

Ο Συνδρομητής δεν δύναται, χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση της NetTV Plus, να μεταβιβάσει σε τρίτο μέρος οποιοδήποτε από τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις συνδρομής βάσει της σύμβασης και των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων. Ο Συνδρομητής δεν δύναται να μεταπωλήσει ή να παρέχει σε άλλους περαιτέρω χρήση της υπηρεσίας NetTV Plus.

Εάν κάποια από τις διατάξεις αυτών των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων καταστεί παράνομη, άκυρη ή μη εφαρμόσιμη σύμφωνα με το νόμο, δεν θα επηρεαστεί η νομιμότητα, η εγκυρότητα και η ισχύς των άλλων διατάξεων και προϋποθέσεων της Σύμβασης και των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων. Οι παρόντες όροι πώλησης δεν παρέχουν δικαίωμα σε κανέναν εκτός από τον Συνδρομητή και τη NetTV Plus.

Η παρούσα έκδοση των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων αρ. 2/2021 αρχίζει να ισχύει στις 10 Ιανουάριος 2022.